1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania dziecka do świetlicy i oddania go pod opiekę wychowawcy oraz osobistego odbierania dziecka ze świetlicy.
2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez inne osoby dorosłe lub małoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby wskazanej przez rodziców – upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy szkolnej.
4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy szkolnej przez osobę upoważnioną przez nich.
5. W przypadku przyjścia osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę
6. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zapisanych w karcie zgłoszenia prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego pisemnego oświadczenia
7. Każda nowa decyzja dotycząca pobytu dziecka w świetlicy i powrotu do domu musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem prawnych opiekunów. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub telefonicznych informacji rodziców.
8. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi
9. Osoba, która odbiera dziecko ze świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi i podać imię i nazwisko dziecka
10. Dziecko odebrane w danym dniu ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione nie może ponownie wrócić do świetlicy
11. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godziny jej zamknięcia
12. W razie nieodebrania dziecka oraz braku kontaktu z rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
13. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez rodziców/opiekunów lub uczącego nauczyciela lub same zgłosiły się u wychowawcy świetlicy i zostały zapisania na liście obecności
14. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy potrzebne jest oświadczenie ze zgodą na takie wyjście z podaniem daty/dat oraz godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę
15. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy, nie może także być odebrane przez osobę małoletnią poniżej 10 roku życia.
16. Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy osoba odbierająca wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
17. Osobom nieupoważnionym lub w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
18. Pracownicy szkoły maja prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko ze świetlicy.