1. Uczniowie wchodzą do świetlicy bez rodziców, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach rodzic może podejść do wychowawcy świetlicy. Odbierając dziecko, rodzic wchodzi do szkoły w celu skorzystania z czytnika elektronicznego systemu odbioru dzieci Neonki, odbicia kodu QR – pierwszy segment.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych i posiadające kod QR do elektronicznego systemu odbioru ucznia ze świetlicy, przekazany przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby wskazanej przez rodziców – upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy szkolnej.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy szkolnej przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. W przypadku przyjścia osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu albo innych środków odurzających, dziecko pozostanie w świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy i zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 6. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zapisanych w karcie zgłoszenia prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego pisemnego oświadczenia.
 7. Każda nowa decyzja dotycząca pobytu dziecka w świetlicy i powrotu do domu musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem prawnych opiekunów. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub telefonicznych informacji rodziców.
 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi
 9. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godziny jej zamknięcia tzn. 17:00. Trzykrotne nieodebranie dziecka w godzinach pracy świetlicy, powoduje wykreślenie ucznia ze świetlicy.
 10. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez pracownika szkoły lub uczącego nauczyciela.
 11. Uczeń odebrany po lekcjach lub wypisany ze świetlicy, nie ma możliwości ponownego zapisania się do świetlicy w tym samym dniu.
 12. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, zabawki, przybory szkolne, przyniesione z domu do szkoły.
 13. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy potrzebne jest oświadczenie prawnego opiekuna ze zgodą na takie wyjście z podaniem daty/dat oraz godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę lub odnotowanie tego w elektronicznym systemie
  odbioru dziecka ze świetlicy.
 14. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy, nie może także być odebrane przez osobę poniżej 10 roku życia (zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego).
 15. Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 16. Osobom nieupoważnionym lub w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
 17. Nadzór opiekuńczo-wychowawczy nad uczniami nie jest sprawowany przez wychowawców świetlicy przed godz. 6.30 i po godz. 17.00.
 18. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać się z regulaminem
  świetlicy szkolnej.
 19. Odbierając dziecko bezpośrednio z dodatkowych płatnych zajęć, rodzic ma obowiązek zgłoszenia tego wychowawcy świetlicy, za pomocą informacji przekazanej w portierni.