Dlaczego SP2? Kliknij tutaj!

REKRUTACJA 2024/2025

HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Rodzaj czynności
Daty w postępowaniu rekrutacyjnym
Daty w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
8 - 24 kwietnia
3 - 11 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30 kwietnia
godz. 12.00
14 czerwca
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
30 kwietnia - 8 maja
14 - 18 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10 maja
godz. 12.00
20 czerwca
godz. 12.00

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji – kliknij tutaj, aby wypełnić.

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z informatorem oraz pozostałymi dokumentami znajdującymi się na stronie systemu NABÓR:

DZIECI Z NASZEGO OBWODU:

Do klasy I bez przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnić zgłoszenie, w terminach określonych w harmonogramie.

Złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem do niej dziecka.

DZIECI Z INNEGO OBWODU:

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w postepowaniu rekrutacyjnym.
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu przeprowadzane jest tylko w formie elektronicznej poprzez system NABÓR.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

Wymagane dokumenty (zgodnie z kryteriami rekrutacji):

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów – zamieszkanie kandydata na terenie Poznania.

2. Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców/opiekunów.

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów – rodzeństwo kandydata uczęszczające do naszej szkoły*.

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów – rodzina wielodzietna*.

Oświadczenia będą dostępne tutaj (klik).

* jeśli warunek jest spełniony

Szczegółowe kryteria rekrutacji i punktacja (pobierz tutaj)

Zobacz spot reklamowy naszej szkoły!