Stypendium szkolne

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Poznania, u których dochód w rodzinie nie przekracza 600 zł netto na osobę, mogą się ubiegać do 15.09.2022 w Poznańskim Centrum Świadczeń o stypendium szkolne, przyznawane na bieżący rok szkolny.

Zasiłek szkolny

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Poznania, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego, mogą się ubiegać w Poznańskim Centrum Świadczeń o zasiłek szkolny.

Stypendium socjalne Marszałka Województwa

Uczniowie, u których dochód w rodzinie nie przekracza 650 zł netto na osobę lub – jeżeli dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica – 740 zł netto na osobę, którzy za miniony rok nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,21, mogą się ubiegać do 25.09.2022 w Poznańskim Centrum Świadczeń o stypendium socjalne Marszałka Województwa.

Wyprawka szkolna

Dla każdego ucznia można się ubiegać do 30.11.2022 o dofinansowanie w ramach programu Dobry start.

Uwaga!
Osoby zamieszkałe poza terenem Miasta Poznania mogą się orientować w sprawie stypendiów i innych form pomocy materialnej w swoich urzędach gminy.