1. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły w godz. 6.30 – 17.00
2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III.
3. Uczeń przyjmowany jest do świetlicy szkolnej według zasad rekrutacji opisanych w dalszej części regulaminu i tylko po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez rodziców.
4. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie, gdy klasa ma zajęcia, w których uczeń nie uczestniczy lub jest z nich zwolniony.
5. Uczeń może przebywać w świetlicy od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
6. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy zobowiązany jest do regularnego uczęszczania, w przeciwnym wypadku może zostać skreślony z listy.
7. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zaplanowanych przez nauczyciela zajęciach.
8. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I – III są przyprowadzani do świetlicy przez uczących ich nauczycieli i przekazani pod opiekę dyżurującym wychowawcom świetlicy.
9. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie kl. I-III niezapisani do świetlicy i niemający oświadczenia rodziców o samodzielnym powrocie do domu są odprowadzani do świetlicy przez nauczyciela i oczekują na przyjście rodziców.
10. Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczycieli /w formie pisemnej/ o rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy.
11. Uczeń nieprzestrzegający regulaminu świetlicy decyzją dyrektora szkoły może zostać skreślony z listy przyjętych.
12. Uczeń, który w poprzednim roku szkolnym uczęszczał do świetlicy, nagminnie zagrażał bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, w kolejnym roku szkolnym nie podlega rekrutacji i nie zostanie przyjęty do świetlicy szkolnej.
13. Uczeń raz odebrany w danym dniu przez rodzica lub osobę upoważnioną nie może ponownie wrócić do świetlicy.
14. Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierani są i przyprowadzani do świetlicy przez prowadzącego zajęcia /dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych na terenie szkoły/.
15. Zabrania się bezpośredniego odbierania dzieci z zajęć pozalekcyjnych i nie zgłoszenie tego w świetlicy. Jeżeli takie sytuacje będą występowały, uczeń zostanie skreślony z listy.
16. Uczniowie i rodzice mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem świetlicy Szkolnej.