1. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły w godz. 6.30 – 17.00.
  2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III (w wyjątkowych sytuacjach wnioski klas starszych będą rozpatrywane indywidualnie).
  3. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie kart zgłoszeń, wypełnionych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w terminie wyznaczonym przez szkołę.
  4. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie, gdy klasa ma zajęcia, w których uczeń nie uczestniczy lub jest z nich zwolniony.
  5. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I – III są przyprowadzani do świetlicy przez uczących ich nauczycieli i przekazani pod opiekę dyżurującym wychowawcom świetlicy.
  6. Uczeń kl. I – III jest odprowadzany do świetlicy przez uczącego nauczyciela także w przypadkach kiedy nie jest zapisany do świetlicy, a nie został odebrany po skończonych lekcjach przez rodziców lub osobę upoważnioną, nie ma też oświadczenia rodziców o samodzielnym powrocie do domu. Informację o pozostawieniu ucznia przekazuje nauczyciel bezpośrednio wychowawcy świetlicy. Wychowawca klasy informuje rodzica o potrzebie odebrania dziecka (dzieci bez złożonego wniosku do świetlicy).