– zapewnienie dzieciom podczas pobytu w świetlicy zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy oraz odpowiednich warunków do nauki zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii
– kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
– odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
– zapewnienie warunków do rekreacji
– organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku
– udzielanie uczniom pomocy podczas odrabiania zadań domowych
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi
– zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy