1. Uczeń wchodzący do świetlicy podchodzi do biurka nauczyciela podaje klasę, imię i nazwisko w celu zapisania do dziennika obecności
2. Uczeń wychodzący do domu lub na zajęcia dodatkowe, podchodzi do dyżurującego wychowawcy świetlicy i prosi o wypisanie z listy obecności.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze świetlicy do klas i po ich zakończeniu w drodze do świetlicy oraz w drodze na zajęcia pozalekcyjne i powrocie z tych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie, grupie.
4. Uczeń idąc na zajęcia dodatkowe informuje o tym nauczyciela w celu zaznacza tego w dzienniku.
5. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić ze świetlicy.
6. Uczniowie wychodzą do toalety w wyznaczonych przez wychowawców godzinach.
7. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów wszelkie wyjścia ze świetlicy np. do toalety odbywa się tylko za zgodą i pod kontrolą nauczycieli.
8. Uczniowie pozostawiają kurtki i tornistry w wyznaczonych miejscach.
9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do zmiany obuwia na miękkie.
10. W czasie wyjścia na zajęcia poza budynek szkoły uczniowie przestrzegają obowiązujących zasad pobytu na terenie boiska i placu zabaw oraz samowolnie nie oddalają się od nauczyciela
11. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać
o wyposażenie świetlicy.
12. Uczeń ma obowiązek po skończonych zabawach ułożyć na miejsce materace, pufy, zabawki, przybory plastyczne, książki itp.
13. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, smartwatchy oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu tylko za zgodą nauczyciela.
14. Uczniowie zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy, niepożądane zachowania innych uczestników zajęć.
15. Uczniowie bezwzględnie zgłaszają nauczycielowi swoje złe samopoczucie lub urazy ciała powstałe w trakcie zajęć świetlicowych.
16. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, do kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela.
17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy przez ucznia przewiduje się kary:
– upomnienie ustne do wychowawcy klasy i rodziców
– uwaga pisemna do rodziców (w konsekwencji obniżenie oceny z zachowania)
– upomnienie dyrektora szkoły
– zawieszenie w prawach uczestnika zajęć świetlicowych na czas wyznaczony przez dyrektora szkoły
18. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekun prawny dziecka, którzy zobowiązani są do naprawienia lub rekompensaty finansowej szkody.
19. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za przedmioty przyniesione przez ucznia z domu do szkoły.