1. Uczeń wchodzący do świetlicy podchodzi do biurka nauczyciela podaje klasę, imię i nazwisko w celu zapisania do dziennika obecności.
 2. Uczeń wychodzący do domu, podchodzi do dyżurującego wychowawcy świetlicy i prosi o wypisanie z listy obecności.
 3. Uczeń idąc na zajęcia dodatkowe informuje o tym nauczyciela w celu zaznacza tego w dzienniku.
 4. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić ze świetlicy.
 5. Uczniowie pozostawiają kurtki w szatni i plecaki w wyznaczonych miejscach.
 6. W czasie wyjścia na zajęcia poza budynek szkoły uczniowie przestrzegają obowiązujących zasad pobytu na terenie boiska i placu zabaw oraz
  samowolnie nie oddalają się od nauczyciela.
 7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 8. Uczeń ma obowiązek po skończonych zabawach ułożyć na miejsce zabawki, materiały dostępne w świetlicy itp.
 9. Uczniowie mogą skorzystać z telefonu komórkowego, smartwatcha oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu, w sytuacji
  wymagającej kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, za zgodą wychowawcy świetlicy.
 10. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, do kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela.
 11. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 12. Zachowanie ucznia w świetlicy jest przekazywane rodzicom oraz wychowawcy klasy podczas rozmów indywidualnych i za pośrednictwem
  dziennika elektronicznego, co wpływa na końcową ocenę zachowania.
 13. Uczeń przejawiający zachowania agresywne w świetlicy może zostać z niej usunięty za zgodą rady pedagogicznej.