Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Jagiellońskim 128 zwana dalej Szkołą; Szkoła prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań podstawowych z zakresu opieki, wychowania dzieci i młodzieży oraz kontaktowania się ze Szkołą i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,

3) posiada Pani/Pan prawo żądania od Szkoły sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). PRAWO OŚWIATOWE