Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: sp2poznan.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848).

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa sp2poznan.pl spełnia wymagania w 99.06%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny.
 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie (wszystkie wpisy osadzane są bezpośrednio, dokumenty do pobrania (np. wnioski) ze względu na konieczność zachowania formatowania, osadzone są jako pliki PDF).
 • Multimedia (wideo, audio) nie posiadają rozszerzonych napisów/transkrypcji/audiodeskrypcji.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Informacje dodatkowe

Publikacja strony: 2017-03-06

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową stron jest: Agata Ratajczak

Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: pomoc@sp2poznan.pl

Strona jest aktualizowana na bieżąco.

Szkoła dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 2018-06-27

W menu <Kontakt> zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy mogą poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony, dostosowania wielkości tekstu itd. za pomocą menu znajdującego się z lewej strony.

Osoba zamieszczająca teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, np. NVDA.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, telefony komórkowe.

Serwis oparty jest na stylach CSS.

Dostępność architektoniczna obiektu

Budynek znajdujący się na os. Jagiellońskim 128 w Poznaniu jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Wejście główne do budynku wymaga pokonania schodów, wyposażone jest w standardowe drzwi. Wejścia od tyłu budynku (od strony boiska) zawierają podjazd umożliwiający wjazd do dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku toalety (damska, męska) znajdują się na parterze, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku winda nie jest dostępna, jednakże na parterze są usytuowane sale lekcyjne (w tym pracownie), w których mogą odbywać się lekcje wg odpowiednio dostosowanego planu;
 • Dla osób na wózkach dostępny jest hol, portiernia i pokój nauczycielski. Ponadto sekretariat znajduje się na piętrze, jednak w pobliżu na parterze znajduje się odpowiednio dostosowane miejsce przeznaczone do spotkań z dyrekcją/nauczycielami/pracownikiem sekretariatu;
 • Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Ratajczak, adres poczty elektronicznej pomoc@sp2poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.