Oświadczenie w sprawie dostępności​

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2poznan.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
– Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
– Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
– Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie (wszystkie wpisy osadzane są bezpośrednio, dokumenty do pobrania (np. wnioski) ze względu na konieczność zachowania formatowania, osadzone są jako pliki PDF).
– Multimedia (wideo, audio) nie posiadają rozszerzonych napisów/transkrypcji/audiodeskrypcji.
– Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne informacje dla użytkowników

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony, dostosowania wielkości tekstu itd. za pomocą menu znajdującego się z lewej strony. Osoba zamieszczająca teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, np. NVDA. Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Ratajczak, pomoc@sp2poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 879 14 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W menu zawarte są dane teleadresowe Szkoły.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektu

Budynek znajdujący się na os. Jagiellońskim 128 w Poznaniu jest częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Wejście główne do budynku wymaga pokonania schodów, wyposażone jest w standardowe drzwi. Wejścia od tyłu budynku (od strony boiska) zawierają podjazd umożliwiający wjazd do dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku toalety (damska, męska) znajdują się na parterze, nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku winda nie jest dostępna, jednakże na parterze są usytuowane sale lekcyjne (w tym pracownie), w których mogą odbywać się lekcje wg odpowiednio dostosowanego planu;
 • Dla osób na wózkach dostępny jest hol, portiernia, pokój nauczycielski oraz kilka sal lekcyjnych. Ponadto na parterze znajduje się odpowiednio dostosowane miejsce przeznaczone do spotkań z dyrekcją/nauczycielami/pracownikiem sekretariatu;
 • Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę
  z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia
  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.