BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA

KONKURS KRASOMÓWCZY:

PIĘKNIE OPOWIEDZIEĆ O NASZYM PATRONIE

 

Konkurs zorganizowany z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu

 

Regulamin konkursu

1. Adresat i forma konkursu, zgłoszenia i zasady uczestnictwa:

a) Konkurs adresowany jest do uczniów naszej Szkoły

b) Konkurs w formie przesłuchania przedstawicieli poszczególnych klas przez jury, odbędzie się w środę 7 marca 2018 r. w sali 222 o godz. 14.30.

c) Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Bibliotece Szkolnej do środy 31 stycznia 2018 r.

d) Zgłoszeni uczniowie przygotowują wystąpienia na wybrany temat, związany z działalnością Szarych Szeregów:

– Akcje Małego Sabotażu

– Działania Grup Szturmowych

– Akcja pod Arsenałem

– Życie i zasługi harcmistrza Floriana Marciniaka

– Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza.

e) Czas wystąpienia krasomówcy ograniczony jest do 5 minut.

2. Kryteria ocen:

Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę głównie:

a) zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu

b) konstrukcje wypowiedzi

c) ogólną prezentację tematu

d) sugestywność wypowiedzi

e) jasność i logiczność formułowanych myśli

f) płynność oraz poprawność wyrażania się

g) bogactwo języka i jego barwność

h) dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego

3. Skład i zasady pracy

Jury:

a) Jury składa się z 3 nauczycieli oraz honorowego przewodniczącego w osobie Pani Dyrektor Agaty Ratajczak.

b) W przesłuchaniach każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 punktów.

c) Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury, podzielona przez ich liczbę, daje właściwą ocenę poszczególnych uczestników.

d) Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

4. Nagrody:

a) Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i pochwały (lub oceny), zwycięzca otrzyma dodatkowo nagrodę książkową.

b) Zwycięzca konkursu wystąpi na akademii w Dniu Patrona Szkoły 17 marca 2018 r.

 

Organizator Remigiusz Menes