Najważniejsze zmiany reformy edukacji - pytania i odpowiedzi:

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym pracy wychowawców świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, odpowiednich warunków do nauki, odpoczynku, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań i bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Czy nadal będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik rządowy w klasach 1-3 szkoły podstawowej?

Nie. Ministerstwo zdecydowało się na przywrócenie wyboru podręczników spośród publikacji przygotowywanych przez profesjonalnych wydawców. Podręczniki te będą bezpłatne z punktu widzenia rodziców, ponieważ będą dotowane przez MEN.

Czy nadal będzie obowiązywała dotacja MEN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych?

Tak. Nadal zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest finansowany przez ministerstwo w klasach 1-3 i 4-5 szkoły podstawowej. Ministerstwo planuje ponadto rozszerzenie listy podręczników finansowanych przez budżet Państwa o podręczniki wydawane przez profesjonalnych wydawców i o dalsze etapy edukacji.

Czy w szkołach będzie nadal prowadzona nauka przedmiotu przyroda?

Przyroda jako przedmiot będzie realizowana w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast od piątej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostaną samodzielne przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka.

Jak będzie wyglądał nowy ustrój szkolny?

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony. Docelowa struktura szkolnictwa obejmie:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • szkołę policealną.
Jak będzie wyglądał sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej? Jakie przedmioty będzie on obowiązywał?

Egzamin ósmoklasisty pojawi się od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten będzie przeprowadzany z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Natomiast od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej. Obejmą one oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: historii, biologii, chemii, fizyki lub geografii. Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy, a uzyskane wyniki staną się jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory z przykładowymi zadaniami z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe przedmioty (historię, biologię, chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 2020 roku.

Jakie są główne założenia zmian w systemie oświaty?

Nowy system oświaty, którego wdrażanie rozpoczyna się już w roku szkolnym 2016/17 zakłada promocję czytelnictwa już od najmłodszych lat w wieku przedszkolnym, naukę programowania i gry w szachy, propagowanie treści patriotycznych i wiedzy historycznej w sposób aktywny na przykład poprzez wycieczki do miejsc związanych z historią. Warto wymienić tak ważne zmiany, jak planowana likwidacja gimnazjów i włączenie kształcenia gimnazjalnego do etapu nowej szkoły powszechnej obejmującej 8 lat nauki. Wśród planów ministerstwa znajduje się wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmniejszenie biurokracji w pracy nauczyciela.

Jakie są założenia innowacji w szkołach?

Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Kiedy rozpoczną się zmiany w liceach, technikach i branżowych szkołach?

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Więcej informacji w broszurze Ministerstwa Edukacji – KLIK!

Kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa?

Nowa podstawa programowa ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2017/18. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły powszechnej będą objęci nową podstawą programową przez cały proces nauczania, włącznie z maturą.

Kim są eksperci, którzy opracowują podstawy programowe?

Eksperci piszący podstawę programową to praktycy, dydaktycy, m.in. profesorowie specjalizujący się w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Pełna lista szefów zespołów eksperckich pracujących nad podstawą programową znajduje się na stronie internetowej ministerstwa edukacji.

Od kiedy zacznie się nauka drugiego języka obcego, którego do tej pory uczono się w gimnazjum?

Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły podstawowej.

W którym roku zostaną zlikwidowane gimnazja?

Proces wygaszania gimnazjów rozpocznie się już w roku szkolnym 2017/18. Ministerstwo zapowiedziało docelową likwidację gimnazjów w roku szkolnym 2022/23. Ten etap edukacji gimnazjalnej powróci do 8-letniego cyklu nauczania.

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej
 1. Uczeń wchodzący do świetlicy podchodzi do biurka nauczyciela podaje klasę, imię i nazwisko w celu zapisania do dziennika obecności.
 2. Uczeń wychodzący do domu, podchodzi do dyżurującego wychowawcy świetlicy i prosi o wypisanie z listy obecności.
 3. Uczeń idąc na zajęcia dodatkowe informuje o tym nauczyciela w celu zaznacza tego w dzienniku.
 4. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić ze świetlicy.
 5. Uczniowie pozostawiają kurtki w szatni i plecaki w wyznaczonych miejscach.
 6. W czasie wyjścia na zajęcia poza budynek szkoły uczniowie przestrzegają obowiązujących zasad pobytu na terenie boiska i placu zabaw oraz
  samowolnie nie oddalają się od nauczyciela.
 7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 8. Uczeń ma obowiązek po skończonych zabawach ułożyć na miejsce zabawki, materiały dostępne w świetlicy itp.
 9. Uczniowie mogą skorzystać z telefonu komórkowego, smartwatcha oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu, w sytuacji
  wymagającej kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, za zgodą wychowawcy świetlicy.
 10. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, do kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela.
 11. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 12. Zachowanie ucznia w świetlicy jest przekazywane rodzicom oraz wychowawcy klasy podczas rozmów indywidualnych i za pośrednictwem
  dziennika elektronicznego, co wpływa na końcową ocenę zachowania.
 13. Uczeń przejawiający zachowania agresywne w świetlicy może zostać z niej usunięty za zgodą rady pedagogicznej.
Zadania szczegółowe

– zapewnienie dzieciom podczas pobytu w świetlicy zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy oraz odpowiednich warunków do nauki zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii
– kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
– odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
– zapewnienie warunków do rekreacji
– organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku
– udzielanie uczniom pomocy podczas odrabiania zadań domowych
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi
– zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy

Założenia organizacyjne
 1. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły w godz. 6.30 – 17.00.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III (w wyjątkowych sytuacjach wnioski klas starszych będą rozpatrywane indywidualnie).
 3. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie kart zgłoszeń, wypełnionych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, w terminie wyznaczonym przez szkołę.
 4. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie, gdy klasa ma zajęcia, w których uczeń nie uczestniczy lub jest z nich zwolniony.
 5. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I – III są przyprowadzani do świetlicy przez uczących ich nauczycieli i przekazani pod opiekę dyżurującym wychowawcom świetlicy.
 6. Uczeń kl. I – III jest odprowadzany do świetlicy przez uczącego nauczyciela także w przypadkach kiedy nie jest zapisany do świetlicy, a nie został odebrany po skończonych lekcjach przez rodziców lub osobę upoważnioną, nie ma też oświadczenia rodziców o samodzielnym powrocie do domu. Informację o pozostawieniu ucznia przekazuje nauczyciel bezpośrednio wychowawcy świetlicy. Wychowawca klasy informuje rodzica o potrzebie odebrania dziecka (dzieci bez złożonego wniosku do świetlicy).
Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej
 1. Uczniowie wchodzą do świetlicy bez rodziców, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach rodzic może podejść do wychowawcy świetlicy. Odbierając dziecko, rodzic wchodzi do szkoły w celu skorzystania z czytnika elektronicznego systemu odbioru dzieci Neonki, odbicia kodu QR – pierwszy segment.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych i posiadające kod QR do elektronicznego systemu odbioru ucznia ze świetlicy, przekazany przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby wskazanej przez rodziców – upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy szkolnej.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy szkolnej przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. W przypadku przyjścia osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu albo innych środków odurzających, dziecko pozostanie w świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy i zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 6. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zapisanych w karcie zgłoszenia prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego pisemnego oświadczenia.
 7. Każda nowa decyzja dotycząca pobytu dziecka w świetlicy i powrotu do domu musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem prawnych opiekunów. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub telefonicznych informacji rodziców.
 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi
 9. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godziny jej zamknięcia tzn. 17:00. Trzykrotne nieodebranie dziecka w godzinach pracy świetlicy, powoduje wykreślenie ucznia ze świetlicy.
 10. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez pracownika szkoły lub uczącego nauczyciela.
 11. Uczeń odebrany po lekcjach lub wypisany ze świetlicy, nie ma możliwości ponownego zapisania się do świetlicy w tym samym dniu.
 12. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, zabawki, przybory szkolne, przyniesione z domu do szkoły.
 13. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy potrzebne jest oświadczenie prawnego opiekuna ze zgodą na takie wyjście z podaniem daty/dat oraz godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę lub odnotowanie tego w elektronicznym systemie
  odbioru dziecka ze świetlicy.
 14. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy, nie może także być odebrane przez osobę poniżej 10 roku życia (zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego).
 15. Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 16. Osobom nieupoważnionym lub w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
 17. Nadzór opiekuńczo-wychowawczy nad uczniami nie jest sprawowany przez wychowawców świetlicy przed godz. 6.30 i po godz. 17.00.
 18. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać się z regulaminem
  świetlicy szkolnej.
 19. Odbierając dziecko bezpośrednio z dodatkowych płatnych zajęć, rodzic ma obowiązek zgłoszenia tego wychowawcy świetlicy, za pomocą informacji przekazanej w portierni.
Zasady zachowania ucznia w świetlicy szkolnej
 1. Po wejściu do świetlicy ustawiamy się przy biurku nauczyciela i zapisujemy się do dziennika obecności. Dziecko myje lub dezynfekuje ręce pod nadzorem opiekuna. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Po odebraniu przez rodzica, dziecko wypisuje się u nauczyciela.
 2. Po zapisaniu się do dziennika odkładamy plecaki w wyznaczonym miejscu.
 3. Informujemy nauczyciela i zapisujemy się do dziennika idąc na zajęcia dodatkowe lub zmieniając salę.
 4. Nie biegamy.
 5. Słuchamy nauczycieli.
 6. Nie przeklinamy.
 7. Słuchamy siebie nawzajem.
 8. Nie krzyczymy.
 9. Pomagamy innym i mówimy o tym, że sami potrzebujemy pomocy, zgłaszamy nauczycielowi złe samopoczucie.
 10. Zgłaszamy każde opuszczenie świetlicy.
 11. Do toalety chodzimy pojedynczo po wcześniejszym zgłoszeniu tego wychowawcy .
 12. Sprzątamy po sobie – odkładamy każdą zabawkę, grę na jej miejsce. Dbamy o porządek na podłodze.
 13. Szanujemy zabawki, gry i pomoce plastyczne.
 14. Bierzemy udział w zajęciach – staramy się jak najbardziej angażować.
 15. W drodze na obiad, boisko, chodzimy z nauczycielem.
 16. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
 17. Nie bijemy się.
 18. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
 19. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 20. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem nauczyciela, w celu kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 21. Posiłek w świetlicy będzie odbywał się w wyznaczonym do tego miejscu w sali .

Źródło: MEN oraz www.mac.pl

Dokumenty dotyczące reformy:

Kliknij, aby pobrać:

Multimedia: