Najważniejsze zmiany reformy edukacji - pytania i odpowiedzi:

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym pracy wychowawców świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, odpowiednich warunków do nauki, odpoczynku, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań i bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Czy nadal będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik rządowy w klasach 1-3 szkoły podstawowej?

Nie. Ministerstwo zdecydowało się na przywrócenie wyboru podręczników spośród publikacji przygotowywanych przez profesjonalnych wydawców. Podręczniki te będą bezpłatne z punktu widzenia rodziców, ponieważ będą dotowane przez MEN.

Czy nadal będzie obowiązywała dotacja MEN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych?

Tak. Nadal zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest finansowany przez ministerstwo w klasach 1-3 i 4-5 szkoły podstawowej. Ministerstwo planuje ponadto rozszerzenie listy podręczników finansowanych przez budżet Państwa o podręczniki wydawane przez profesjonalnych wydawców i o dalsze etapy edukacji.

Czy w szkołach będzie nadal prowadzona nauka przedmiotu przyroda?

Przyroda jako przedmiot będzie realizowana w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast od piątej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostaną samodzielne przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka.

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej
2. Dzienniki zajęć świetlicowych
3. Regulamin świetlicy szkolnej
4. Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej
5. Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy
6. Śródroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy

Jak będzie wyglądał nowy ustrój szkolny?

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony. Docelowa struktura szkolnictwa obejmie:

  • 8-letnią szkołę podstawową,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5-letnie technikum,
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
  • szkołę policealną.
Jak będzie wyglądał sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej? Jakie przedmioty będzie on obowiązywał?

Egzamin ósmoklasisty pojawi się od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten będzie przeprowadzany z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Natomiast od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej. Obejmą one oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: historii, biologii, chemii, fizyki lub geografii. Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy, a uzyskane wyniki staną się jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory z przykładowymi zadaniami z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe przedmioty (historię, biologię, chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 2020 roku.

Jakie są główne założenia zmian w systemie oświaty?

Nowy system oświaty, którego wdrażanie rozpoczyna się już w roku szkolnym 2016/17 zakłada promocję czytelnictwa już od najmłodszych lat w wieku przedszkolnym, naukę programowania i gry w szachy, propagowanie treści patriotycznych i wiedzy historycznej w sposób aktywny na przykład poprzez wycieczki do miejsc związanych z historią. Warto wymienić tak ważne zmiany, jak planowana likwidacja gimnazjów i włączenie kształcenia gimnazjalnego do etapu nowej szkoły powszechnej obejmującej 8 lat nauki. Wśród planów ministerstwa znajduje się wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmniejszenie biurokracji w pracy nauczyciela.

Jakie są założenia innowacji w szkołach?

Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Kiedy rozpoczną się zmiany w liceach, technikach i branżowych szkołach?

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Więcej informacji w broszurze Ministerstwa Edukacji – KLIK!

Kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa?

Nowa podstawa programowa ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2017/18. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły powszechnej będą objęci nową podstawą programową przez cały proces nauczania, włącznie z maturą.

Kim są eksperci, którzy opracowują podstawy programowe?

Eksperci piszący podstawę programową to praktycy, dydaktycy, m.in. profesorowie specjalizujący się w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Pełna lista szefów zespołów eksperckich pracujących nad podstawą programową znajduje się na stronie internetowej ministerstwa edukacji.

Od kiedy zacznie się nauka drugiego języka obcego, którego do tej pory uczono się w gimnazjum?

Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły podstawowej.

Pracownicy świetlicy

Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły określa zakres zadań i odpowiedzialność nauczycieli świetlicy. Nauczyciele świetlicy ze swojej pracy rozliczają się wicedyrektorowi szkoły.

W którym roku zostaną zlikwidowane gimnazja?

Proces wygaszania gimnazjów rozpocznie się już w roku szkolnym 2017/18. Ministerstwo zapowiedziało docelową likwidację gimnazjów w roku szkolnym 2022/23. Ten etap edukacji gimnazjalnej powróci do 8-letniego cyklu nauczania.

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej

1. Uczeń wchodzący do świetlicy podchodzi do biurka nauczyciela podaje klasę, imię i nazwisko w celu zapisania do dziennika obecności
2. Uczeń wychodzący do domu lub na zajęcia dodatkowe, podchodzi do dyżurującego wychowawcy świetlicy i prosi o wypisanie z listy obecności.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze świetlicy do klas i po ich zakończeniu w drodze do świetlicy oraz w drodze na zajęcia pozalekcyjne i powrocie z tych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie, grupie.
4. Uczeń idąc na zajęcia dodatkowe informuje o tym nauczyciela w celu zaznacza tego w dzienniku.
5. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić ze świetlicy.
6. Uczniowie wychodzą do toalety w wyznaczonych przez wychowawców godzinach.
7. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów wszelkie wyjścia ze świetlicy np. do toalety odbywa się tylko za zgodą i pod kontrolą nauczycieli.
8. Uczniowie pozostawiają kurtki i tornistry w wyznaczonych miejscach.
9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do zmiany obuwia na miękkie.
10. W czasie wyjścia na zajęcia poza budynek szkoły uczniowie przestrzegają obowiązujących zasad pobytu na terenie boiska i placu zabaw oraz samowolnie nie oddalają się od nauczyciela
11. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać
o wyposażenie świetlicy.
12. Uczeń ma obowiązek po skończonych zabawach ułożyć na miejsce materace, pufy, zabawki, przybory plastyczne, książki itp.
13. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, smartwatchy oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu tylko za zgodą nauczyciela.
14. Uczniowie zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy, niepożądane zachowania innych uczestników zajęć.
15. Uczniowie bezwzględnie zgłaszają nauczycielowi swoje złe samopoczucie lub urazy ciała powstałe w trakcie zajęć świetlicowych.
16. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, do kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela.
17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu świetlicy przez ucznia przewiduje się kary:
– upomnienie ustne do wychowawcy klasy i rodziców
– uwaga pisemna do rodziców (w konsekwencji obniżenie oceny z zachowania)
– upomnienie dyrektora szkoły
– zawieszenie w prawach uczestnika zajęć świetlicowych na czas wyznaczony przez dyrektora szkoły
18. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekun prawny dziecka, którzy zobowiązani są do naprawienia lub rekompensaty finansowej szkody.
19. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za przedmioty przyniesione przez ucznia z domu do szkoły.

Zadania szczegółowe

– zapewnienie dzieciom podczas pobytu w świetlicy zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy oraz odpowiednich warunków do nauki
– kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
– odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
– zapewnienie warunków do rekreacji
– organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku
– udzielanie uczniom pomocy podczas odrabiania zadań domowych
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi
– zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy

Założenia organizacyjne

1. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły w godz. 6.30 – 17.00
2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III.
3. Uczeń przyjmowany jest do świetlicy szkolnej według zasad rekrutacji opisanych w dalszej części regulaminu i tylko po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez rodziców.
4. Uczeń może korzystać z opieki w świetlicy przed lekcjami, po lekcjach oraz w czasie, gdy klasa ma zajęcia, w których uczeń nie uczestniczy lub jest z nich zwolniony.
5. Uczeń może przebywać w świetlicy od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
6. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy zobowiązany jest do regularnego uczęszczania, w przeciwnym wypadku może zostać skreślony z listy.
7. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zaplanowanych przez nauczyciela zajęciach.
8. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I – III są przyprowadzani do świetlicy przez uczących ich nauczycieli i przekazani pod opiekę dyżurującym wychowawcom świetlicy.
9. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie kl. I-III niezapisani do świetlicy i niemający oświadczenia rodziców o samodzielnym powrocie do domu są odprowadzani do świetlicy przez nauczyciela i oczekują na przyjście rodziców.
10. Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczycieli /w formie pisemnej/ o rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy.
11. Uczeń nieprzestrzegający regulaminu świetlicy decyzją dyrektora szkoły może zostać skreślony z listy przyjętych.
12. Uczeń, który w poprzednim roku szkolnym uczęszczał do świetlicy, nagminnie zagrażał bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, w kolejnym roku szkolnym nie podlega rekrutacji i nie zostanie przyjęty do świetlicy szkolnej.
13. Uczeń raz odebrany w danym dniu przez rodzica lub osobę upoważnioną nie może ponownie wrócić do świetlicy.
14. Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierani są i przyprowadzani do świetlicy przez prowadzącego zajęcia /dotyczy wszystkich zajęć prowadzonych na terenie szkoły/.
15. Zabrania się bezpośredniego odbierania dzieci z zajęć pozalekcyjnych i nie zgłoszenie tego w świetlicy. Jeżeli takie sytuacje będą występowały, uczeń zostanie skreślony z listy.
16. Uczniowie i rodzice mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem świetlicy Szkolnej.

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej

1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania dziecka do świetlicy i oddania go pod opiekę wychowawcy oraz osobistego odbierania dziecka ze świetlicy.
2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez inne osoby dorosłe lub małoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby wskazanej przez rodziców – upoważnienie zostaje w dokumentacji świetlicy szkolnej.
4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy szkolnej przez osobę upoważnioną przez nich.
5. W przypadku przyjścia osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę
6. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zapisanych w karcie zgłoszenia prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego pisemnego oświadczenia
7. Każda nowa decyzja dotycząca pobytu dziecka w świetlicy i powrotu do domu musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem prawnych opiekunów. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub telefonicznych informacji rodziców.
8. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi
9. Osoba, która odbiera dziecko ze świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi i podać imię i nazwisko dziecka
10. Dziecko odebrane w danym dniu ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione nie może ponownie wrócić do świetlicy
11. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godziny jej zamknięcia
12. W razie nieodebrania dziecka oraz braku kontaktu z rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
13. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez rodziców/opiekunów lub uczącego nauczyciela lub same zgłosiły się u wychowawcy świetlicy i zostały zapisania na liście obecności
14. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy potrzebne jest oświadczenie ze zgodą na takie wyjście z podaniem daty/dat oraz godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę
15. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy, nie może także być odebrane przez osobę małoletnią poniżej 10 roku życia.
16. Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy osoba odbierająca wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
17. Osobom nieupoważnionym lub w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
18. Pracownicy szkoły maja prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko ze świetlicy.

Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej

1. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu podyktowane są warunkami lokalowymi, troską zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, możliwościami kadrowymi oraz wymogami prawnymi.

2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas I-III, jednakże ilość miejsc jest ograniczona i wymaga procesu rekrutacji.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest spełnienie kryteriów naboru.

4. Kryteria naboru do świetlicy szkolnej:
– złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej”
– złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach
– zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy.

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego:
A. I nabór wniosków trwa:
• dla obecnych klas I i II – od 31.05. do 10.06.2021
• dla przyszłych klas I – od 18.05. do 28.05.2021
B. Nabór uzupełniający /w przypadku wolnych miejsc/ od września następnego roku szkolnego

6. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
– obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w trybie dziennym;
– pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci;
– dojeżdżających;
– rodzica/rodziców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia;
– umieszczone w rodzinach zastępczych;
– rodzina objęta jest nadzorem kuratora lub MOPS-u.

7. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy nie będą rozpatrywane w przypadkach:
– oddania po wyznaczonym terminie;
– zawierające niepełne lub nieprawdziwe dane;
– niepodpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.

8. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do świetlicy mogą być wpisani na listę rezerwową. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia do uczęszczania do świetlicy.

9. Rekrutacją dzieci do świetlicy szkolnej zajmuje się komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

10. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły indywidualnie.

11. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do świetlicy na dany rok szkolny zostaną podane w ostatnim tygodniu sierpnia nie później niż w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

12. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie do Dyrektora szkoły.

Zasady zachowania ucznia w świetlicy szkolnej

1. Po wejściu do świetlicy ustawiamy się przy biurku nauczyciela i zapisujemy się do dziennika obecności. Po odebraniu przez rodzica wypisujemy się u nauczyciela.
2. Po zapisaniu się do dziennika odkładamy plecaki w wyznaczonym miejscu i zmieniamy obuwie.
3. Informujemy nauczyciela i zapisujemy się do dziennika idąc na zajęcia dodatkowe lub zmieniając salę.
4. Kiedy idziemy do domu przed wyjściem ze świetlicy zgłaszamy to nauczycielowi.
5. Nie biegamy.
6. Słuchamy nauczycieli.
7. Nie przeklinamy.
8. Jeden mówi reszta słucha.
9. Nie krzyczymy.
10. Pomagamy innym i mówimy o tym, że sami potrzebujemy pomocy.
11. Kiedy źle się czujemy lub doznamy urazu zgłaszamy to nauczycielowi.
12. Zgłaszamy każde opuszczenie świetlicy.
13. Do toalety chodzimy w wyznaczonych godzinach lub w razie nagłej potrzeby pojedynczo po wcześniejszym zgłoszeniu tego wychowawcy.
14. Sprzątamy po sobie – odkładamy każdą zabawkę, grę na jej miejsce. Dbamy o porządek na podłodze.
15. Szanujemy zabawki, gry i pomoce plastyczne.
16. Bierzemy udział w zajęciach – staramy się jak najbardziej angażować.
17. W drodze na obiad, boisko zawsze chodzimy parami.
18. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
19. Nie bijemy się.
20. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
21. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
22. Telefonów komórkowych w razie nagłej potrzeby kontaktu z rodzicem używamy tylko za pozwoleniem nauczyciela.

Źródło: MEN oraz www.mac.pl

Dokumenty dotyczące reformy:

Kliknij, aby pobrać:

Multimedia: