Najważniejsze zmiany reformy edukacji - pytania i odpowiedzi:

Czy nadal będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik rządowy w klasach 1-3 szkoły podstawowej?

Nie. Ministerstwo zdecydowało się na przywrócenie wyboru podręczników spośród publikacji przygotowywanych przez profesjonalnych wydawców. Podręczniki te będą bezpłatne z punktu widzenia rodziców, ponieważ będą dotowane przez MEN.

Czy nadal będzie obowiązywała dotacja MEN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych?

Tak. Nadal zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest finansowany przez ministerstwo w klasach 1-3 i 4-5 szkoły podstawowej. Ministerstwo planuje ponadto rozszerzenie listy podręczników finansowanych przez budżet Państwa o podręczniki wydawane przez profesjonalnych wydawców i o dalsze etapy edukacji.

Czy w szkołach będzie nadal prowadzona nauka przedmiotu przyroda?

Przyroda jako przedmiot będzie realizowana w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast od piątej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostaną samodzielne przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka.

Jak będzie wyglądał nowy ustrój szkolny?

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony. Docelowa struktura szkolnictwa obejmie:

  • 8-letnią szkołę podstawową,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5-letnie technikum,
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
  • szkołę policealną.
Jak będzie wyglądał sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej? Jakie przedmioty będzie on obowiązywał?

Egzamin ósmoklasisty pojawi się od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten będzie przeprowadzany z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Natomiast od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej. Obejmą one oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: historii, biologii, chemii, fizyki lub geografii. Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy, a uzyskane wyniki staną się jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory z przykładowymi zadaniami z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe przedmioty (historię, biologię, chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 2020 roku.

Jakie są główne założenia zmian w systemie oświaty?

Nowy system oświaty, którego wdrażanie rozpoczyna się już w roku szkolnym 2016/17 zakłada promocję czytelnictwa już od najmłodszych lat w wieku przedszkolnym, naukę programowania i gry w szachy, propagowanie treści patriotycznych i wiedzy historycznej w sposób aktywny na przykład poprzez wycieczki do miejsc związanych z historią. Warto wymienić tak ważne zmiany, jak planowana likwidacja gimnazjów i włączenie kształcenia gimnazjalnego do etapu nowej szkoły powszechnej obejmującej 8 lat nauki. Wśród planów ministerstwa znajduje się wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmniejszenie biurokracji w pracy nauczyciela.

Jakie są założenia innowacji w szkołach?

Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Kiedy rozpoczną się zmiany w liceach, technikach i branżowych szkołach?

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Więcej informacji w broszurze Ministerstwa Edukacji – KLIK!

Kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa?

Nowa podstawa programowa ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2017/18. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły powszechnej będą objęci nową podstawą programową przez cały proces nauczania, włącznie z maturą.

Kim są eksperci, którzy opracowują podstawy programowe?

Eksperci piszący podstawę programową to praktycy, dydaktycy, m.in. profesorowie specjalizujący się w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Pełna lista szefów zespołów eksperckich pracujących nad podstawą programową znajduje się na stronie internetowej ministerstwa edukacji.

Od kiedy zacznie się nauka drugiego języka obcego, którego do tej pory uczono się w gimnazjum?

Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły podstawowej.

W którym roku zostaną zlikwidowane gimnazja?

Proces wygaszania gimnazjów rozpocznie się już w roku szkolnym 2017/18. Ministerstwo zapowiedziało docelową likwidację gimnazjów w roku szkolnym 2022/23. Ten etap edukacji gimnazjalnej powróci do 8-letniego cyklu nauczania.

Źródło: MEN oraz www.mac.pl

Dokumenty dotyczące reformy:

Kliknij, aby pobrać:

Pobierz broszurę informacyjną
Pobierz mapę reformy edukacji

Multimedia: