1. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu podyktowane są warunkami lokalowymi, troską zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, możliwościami kadrowymi oraz wymogami prawnymi.

2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas I-III, jednakże ilość miejsc jest ograniczona i wymaga procesu rekrutacji.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest spełnienie kryteriów naboru.

4. Kryteria naboru do świetlicy szkolnej:
– złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej”
– złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach
– zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy.

5. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego:
A. I nabór wniosków trwa:
• dla obecnych klas I i II – od 31.05. do 10.06.2021
• dla przyszłych klas I – od 18.05. do 28.05.2021
B. Nabór uzupełniający /w przypadku wolnych miejsc/ od września następnego roku szkolnego

6. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
– obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w trybie dziennym;
– pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci;
– dojeżdżających;
– rodzica/rodziców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia;
– umieszczone w rodzinach zastępczych;
– rodzina objęta jest nadzorem kuratora lub MOPS-u.

7. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy nie będą rozpatrywane w przypadkach:
– oddania po wyznaczonym terminie;
– zawierające niepełne lub nieprawdziwe dane;
– niepodpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.

8. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do świetlicy mogą być wpisani na listę rezerwową. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia do uczęszczania do świetlicy.

9. Rekrutacją dzieci do świetlicy szkolnej zajmuje się komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

10. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły indywidualnie.

11. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do świetlicy na dany rok szkolny zostaną podane w ostatnim tygodniu sierpnia nie później niż w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

12. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie do Dyrektora szkoły.