Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły określa zakres zadań i odpowiedzialność nauczycieli świetlicy. Nauczyciele świetlicy ze swojej pracy rozliczają się wicedyrektorowi szkoły.