1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej
2. Dzienniki zajęć świetlicowych
3. Regulamin świetlicy szkolnej
4. Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej
5. Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy
6. Śródroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy