Spotkanie dla Rodziców i przyszłych pierwszoklasistów

Przyszłych pierwszoklasistów wraz z Rodzicami serdecznie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas.
Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00.

Do zobaczenia! 🙂

INFORMACJA

Bardzo prosimy rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych o pobranie poniższych dokumentów i dostarczenie ich do sekretariatu do 10 maja 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 serdecznie zapraszamy
do klasy I, IV*, VII ogólnodostępnej* i VII dwujęzycznej.

* utworzenie klas czwartej i siódmej ogólnodostępnej możliwe jest na wniosek rodziców oraz za zgodą organu prowadzącego

W naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 powstaną
oddziały przygotowawcze
dla uczniów cudzoziemskich.

Wnioski i zgłoszenia

Oświadczenia do pobrania poniżej terminarzy.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym (termin w postępowaniu uzupełniającym)

od 4 marca do 20 marca (od 6 maja do 10 maja)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27 marca, godzina 12.00 (13 maja, godzina 12.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 27 marca do 3 kwietnia (od 13 maja do 16 maja)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego

5 kwietnia, godzina 12.00 (17 maja, godzina 12.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Oświadczenia

REKRUTACJA DO KLAS IV i VII OGÓLNODOSTĘPNYCH - ROK SZKOLNY 2019/2020

Wnioski o przyjęcie uczniów do klas IV i VII szkoły podstawowej, mogą być składane przez rodziców tych uczniów do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum prowadzonego przez Miasto Poznań, w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 25 marca do 29 marca
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 kwietnia godzina 13.00
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

8 kwietnia godzina 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego)

od 21 czerwca do 24 czerwca
Dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI

25 czerwca godzina 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
(lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego)

25 czerwca do 26 czerwca
Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.
Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

28 czerwca godzina 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 28 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku i odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

Oświadczenia

 

Zobacz najnowszy spot reklamowy naszej szkoły!