W roku szkolnym 2018/2019 serdecznie zapraszamy
do klasy , I, IV*, VII ogólnodostępnej* i VII dwujęzycznej.

* utworzenie klas czwartej i siódmej ogólnodostępnej możliwe jest na wniosek rodziców oraz za zgodą organu prowadzącego

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym (termin w postępowaniu uzupełniającym)

od 07 marca do 12 marca
Składanie zgłoszeń do obwodowych szkół podstawowych.
Uwaga: Termin składania zgłoszeń przedłuża się do 30 marca 2018 r.

od 19 marca do 30 marca (od 14 maja do 18 maja)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29 marca, godzina 12.00 (17 maja, godzina 12.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

10 kwietnia, godzina 12.00 (22 maja, godzina 12.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 

od 10 kwietnia do 12 kwietnia (od 22 maja do 24 maja)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego

13 kwietnia, godzina 12.00 (28 maja, godzina 12.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Więcej na temat naboru do klas I w informatorze dla rodziców - do pobrania:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym (termin w postępowaniu uzupełniającym)

od 23 kwietnia do 26 kwietnia (od 5 lipca do 6 lipca)
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej (przy postępowaniu uzupełniającym: wraz ze świadectwem ukończenia klasy VI)

9 maja godzina 13.00 (9 lipca, godzina 10:00)
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

15 maja godzina 12.00 (10 lipca, godzina 12:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego)

od 22 czerwca do 26 czerwca (świadectwo należy złożyć wraz z wnioskiem od 5 do 6 lipca)
Dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI

29 czerwca godzina 10.00 (11 lipca, godzina 10:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
(lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego)

29 czerwca do 3 lipca (od 11 lipca do 12 lipca)
Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.
Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

5 lipca godzina 10.00 (13 lipca, godzina 10:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Więcej na temat rekrutacji do klas dwujęzycznych w informatorze - do pobrania:

 

 

Zobacz najnowszy spot reklamowy naszej szkoły!